Ruoholahti-Matinkylä
 raideyhteys
YVA-menettely

Hankkeen esittely
ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

På svenska

  Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
  Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointi


Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin (468/1994, muutos 267/1999).

YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyn aikana tarvittavaa tietoa kerätään muun muassa haastattelemalla viranomaisia sekä kuntien, seurojen ja järjestöjen edustajia.

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely jakautuu kahteen osaan:

Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, mitä ja miten hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan. Se sisältää kuvauksen hankkeesta, toteuttamisvaihtoehtojen esittelyn, YVA-menettelyn kulun, arviointia varten tarvittavat selvitykset, yhteenvedon aiemmin tehdyistä selvityksistä, aikataulun ja suunnitelman tiedottamisesta.

 

Arviointiselostus on asiakirja, johon kootaan selvitystyön tulokset. Arviointiselostuksessa esitetään eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu, arvioinnissa käytetty aineisto ja menetelmät. Lisäksi selostuksessa kuvataan arviointiin liittyvät epävarmuustekijät sekä haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot.


Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä löytyy ympäristöhallinnon YVA-sivuilta.