Ruoholahti-Matinkylä
 raideyhteys
YVA-menettely

Hankkeen esittely
ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

svenska

Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Hanke ja tutkittavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena on Espoon ja Helsingin välisen itä-länsi -suuntaisen liikennejärjestelmän uudelleen järjestäminen ja sen vaikutukset. Mahdollinen uusi läntinen raideliikenneyhteys vaikuttaa laajasti pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen ja eri liikennemuotojakaumiin.

 

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Espoon ja Helsingin välisiä sekä seudullisia joukkoliikenneyhteyksiä. Tähän pyritään tarjoamalla nykyistä houkuttelevampia ja nopeampia liikkumisvaihtoehtoja.

 

Mitä on ympäristövaikutusten arviointi?

Arviointimenettelyn eteneminen

Alustava vaikutusalueen rajaus

 

 

Arviointimenettelyssä tutkittavat vaihtoehdot:

·     Nykyinen Etelä-Espoon ja Helsingin keskustan välinen joukkoliikennejärjestelmä (0-vaihtoehto)

·     Kehitetty bussijärjestelmä (0+ -vaihtoehto)

·     Metrovaihtoehto (2 kpl)

·     Pikaraitiotievaihtoehto (3 kpl)

·     Integrointivaihtoehto - kombi (metro + pikaraitiotie)

 

Raidevaihtoehtojen yleissuunnitelmat kustannusarvioineen valmistuivat helmikuussa 2005.

Myös Kamppiin päättyvien pikaraitiotievaihtoehtojen (2 kpl) teknistaloudellinen toteuttamiskelpoisuus tutkittiin.

 

Nykyinen ja kehitetty bussijärjestelmä (0 ja 0+)

Metrovaihtoehto

Pikaraitiotievaihtoehto

Integrointivaihtoehto

- kombi