Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

Projektet och de undersökta alternativen

 

Som objekt för miljökonsekvensbedömningen är en nyorganisering av det öst-västliga trafiksystemet mellan Esbo och Helsingfors samt dess konsekvenser. En eventuell ny spårförbindelse västerut inverkar vitt på huvudstadsregionens kollektivtrafik och på färdsättsfördelningen.

 

Syftet med projektet är att förbättra kollektivtrafikförbindelserna mellan Helsingfors och Esbo samt regionalt genom att erbjuda attraktivare och snabbare trafikalternativ än i dag.

 

Vad är miljökonsekvensbedömning?

Framåtskridandet i bedömningsförfarandet

Preliminära gränser för verkningsområdet

 

 

I bedömningsförfarandet granskas följande alternativ:

·      Det nuvarande kollektivtrafiksystemet mellan Södra Esbo och Helsingfors centrum (alternativ 0)

·      Ett utvecklat bussystem (alternativ 0+)

·      Metroalternativet (2 st.)

·      Snabbspårvägsalternativet (3 st.)

·      Ett integrerat alternativ (metro + snabbspårväg)

 

Generplan för spåralternativen blev färdiga i februari 2005.

Dessutom utreddes tekniskekonomiska utförbarheten av två snabbspårvägalternativ vars ändstation är i Kampen.

Nuvarande och utvecklade bussystemet (0 och 0+)

Metroalternativet

Snabbspårvägs-alternativet

Integrerade alternativet - kombin